Zasady oznakowania

Zasady oznakowania produktów ekologicznych

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej zmieniają się zasady znakowania produktów rolnictwa ekologicznego.
Na etykiecie produktów ekologicznych wyprodukowanych zgodnie z przepisami określonymi w wyżej wspomnianych rozporządzeniach i znakowanych z powołaniem się na terminy „ekologiczne”, „bio” i „eko” lub inne, kojarzące się z rolnictwem ekologicznym, musi znajdować się numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej. W przypadku produktów certyfikowanych przez naszą jednostkę jest to:
PL-EKO-04
Wskazanie numeru jednostki certyfikującej musi być umieszczone w tym samym polu widzenia co logo.

 ue

Od 1 lipca 2010 r. na etykietach produktów pakowanych należy umieszczać nowe logo rolnictwa ekologicznego wybrane w wyniku konkursu i głosowania internetowego.

• Logo może być również zastosowane w kolorze czarno-białym, jedynie w przypadku, gdy zastosowanie wersji kolorowej jest niewykonalne. Długość logo musi wynosić co najmniej 9 mm, a szerokość co najmniej 13,5 mm.

• Zapasy produktów wytwarzanych, pakowanych i etykietowanych przed dniem 1 lipca 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91 lub rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą być nadal wprowadzane do obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej, do wyczerpania zapasów.

• Opakowania zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/91 lub rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą być nadal stosowane do produktów wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej do dnia 1 lipca 2012 r., jeżeli produkty te spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

W przypadku użycia logo, w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano produkt w formie napisu „rolnictwo UE” lub nazwy kraju:

Rolnictwo UE
Więcej informacji oraz logo w dowolnym formacie można pobrać ze strony: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_pl
Przykładowe oznaczenie na etykiecie:PL-EKO-04
Rolnictwo UE

ue

PL-EKO-04
ROLNICTWO-POLSKA

ue

PL-EKO-04                                    
Rolnictwo UE

ue


PL-EKO-04
ROLNICTWO-POLSKA

ue